Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG
FUNDACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I EDUKACJI SPOŁECZNEJ RAZEM

[§]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa zasady udzielania pomocy w ramach działalności Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, zwanej dalej Fundacją.

§ 2.

Głównym celem poradni jest wsparcie osób znajdujących się w kryzysie. Szczegół opis zakresu działań Fundacji znajduję się w Statucie (umieszczonym na stronie Fundacji).

§ 3.

Pomoc w ramach działalności Fundacji, udzielana jest: stacjonarnie, telefonicznie, drogą internetową – poprzez komunikatory (Skype i inne) oraz mailowo.

§ 4.

Warunkiem przystąpienia do Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz uiszczenie opłaty zgodnie z Cennikiem załączonym do poniższego regulaminu. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mają prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy fundacji na zasadach wymienionych w § 14.

§ 5.

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

II. ŚWIADCZONE USŁUGI

§ 6.

Indywidualna pomoc udzielana zarówno stacjonarnie jak i niestacjonarnie trwa każdorazowo od 50 do 75 minut a czas trwania zajęć grupowych określany jest zgodnie ze specyfiką grupy.

§ 7.

Zakres usług świadczonych przez Fundację może obejmować:

- psychoterapia indywidualna, par

- pomoc psychologiczną

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo seksuologiczne

- interwencję kryzysową

- grupy samopomocowe

- warsztaty rozwoju osobistego oraz szkolenia

- działalność edukacyjna

§ 8.

Szczegółowe informacje na temat świadczonych usług znajdują się na stronie internetowej Fundacji.

§ 9.

Harmonogram wszystkich spotkań ustalany jest indywidualnie w trakcie pierwszej konsultacji.

§ 10.

Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 11.

 1. Klient

  – Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed podjęciem decyzji o korzystaniu z usług Fundacji.

  – Akceptacja Regulaminu jest tożsama ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

  – Aby korzystać z usług psychologicznych Klient powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby poniżej 18 r.ż. zobowiązane są do przedstawienia zgody opiekunów prawnych.

  – Konsultacje niestacjonarne udzielane są wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą telefoniczną lub mailową i po uprzednim opłaceniu usługi na wskazane konto.

  – Klient ma prawo do rezygnacji ze świadczonych usług bez podania przyczyny, ale zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z usług nie później niż 48 godzin przed planowanym terminem spotkania, zarówno stacjonarnego jak i niestacjonarnego. W przeciwnym razie spotkanie zostanie uznane za odbyte i Klient poniesie koszty spotkania. Zapis ten nie dotyczy spotkań grupowych.

§ 12.

 1. Fundacja

  – Zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta Fundacji z zachowaniem należytej staranności a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  – Osoby świadczące usługi z ramienia Fundacji zobowiązane są do zachowania tajemnicy i poufności wszelkich danych i informacji uzyskanych od osób korzystających z usług Fundacji. Szczegółowe zasady oraz zakres tajemnicy zawodowej określają odrębne przepisy w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).

  – Może odmówić udzielenia pomocy psychologicznej Klientowi, który może swoim zachowaniem stanowić zagrożenie dla siebie i innych.

  -Zobowiązana jest do zwrotu wpłaconych środków, jeżeli konsultacja nie odbędzie się z jej winy.

IV. PŁATNOŚCI

§ 13.

Fundacja świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej razem-fundacja.org

§ 14.

Płatności ratalne za zajęcia grupowe należy regulować zgodnie z harmonogramem wysyłanym do uczestników przed rozpoczęciem cyklu. Wartość rat uwzględnia całość cyklu terapeutycznego i nie ulega zmniejszeniu ze względu na nieobecność uczestnika na spotkaniu grupy, o czym uczestnicy informowani są na pierwszym spotkaniu lub w niniejszym regulaminie. Nieobecność na zajęciach bez rezygnacji z udziału w grupie traktowana jest jako obecność. Rezygnacja z grupy następuje w momencie poinformowania przez klienta pozostałych uczestników. Rezygnacja z grupy następuje zgodnie z regulaminem ustalonym na pierwszym spotkaniu.

§ 15.

W przypadku osób będących w trudnej sytuacji materialnej Fundacja świadczy usługi nieodpłatnie. Warunkiem jest przedstawienie stosownych dokumentów, potwierdzających sytuację materialną (zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej itp.). W kwestiach spornych decyzję podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 16.

Płatności za usługi świadczone przez Fundację dokonać można, ze względu na dbałość o przejrzystość finansów Fundacji tylko przelewem na niżej wymienione konto:

Raiffeisen Polbank 40-1750-0012-0000-0000-2305-3276

§ 17.

Ewentualne zwroty dokonywane są w terminie dwóch dni roboczych w tej samej formie, w której Klient dokonał płatności. Nie dotyczy to procesu grupowego, w którym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, ze zm.).